GUSHIKIRIZA ABAKOZI B’UBUSHIKIRANGANJI MU NTARA.

Kw’igenekerezo rya ndwi (7) nzero umwaka wa 2022, mu ntara ya Muramvya, Nyakubahwa umushikiranganji ajejwe iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa Afirika y’Ubuseruko, Urwaruka, Inkino n’Imico kama, Amb. Ezéchiel Nibigira arikumwe na Nzambimana Diomède buramatari hamwe n’izindi ndongozi zo muri iyo ntara, yaratanguje icese, igikorwa co gushikiriza abakozi baserukira ubwo bushikiranganji mu ntarazose zigize igihugu c’Uburundi. Ivyo birori vyabereye ku kibuga c’Umupira w’amaguru c’i Muramvya (Stade de Muramvya) ; bikaba vyaranzwe n’ihiganwa mu gusiganwa kw’abanonotsi baje bava  mu ma komine yose agize intara ya Muramvya.

Intumbero y’ico gikorwa kijanye no gushikiriza abakozi baserukira ubushikiranganji mu ntara, ikaba ari intambwe nshansha ubushikiranganji bushitseko mu gushira mu ngiro no gushigikira umugambi wa Leta Mvyeyi, Leta Nkozi,wo kwegereza ubutegetsi abenegihu.Iyo ngendo nshasha igiye gutuma ubushikiranganji bubahafi cane Urwaruka uhereye kumitumba kugeza kugwego rw’amakomine, rw’intara eka mbere n’urw’igihugu na cane cane kugira bubashigikire mu nteguro no mw’ishirwa mu ngiro ry’imigambi yarwo y’iterambere bubegereye, bwongere bumenye ibirugoye gutyo bubafashe kubitorera umuti urama, ndetse bwongere bushishikare kuruha impanuro zirushikana kuri kazoza keza k’ubuzima bwarwo n’ubw’igihugu.

Mw’ijambo ry’ikaze nyakubahwa Buramatari w’Intara ya Muramvya yashikirije, yarakengurukiye cane Ubushikiranganji muvyo bujejwe harimwo urwaruka, inkino n’Imico kama bivanye n’imirimo itandukanye busanzwe burangurira muri iyo ntara haba mu bijanye n’urwaruka, inkino n’imico kama. Akaba mbere yaboneyeho n’akaryo ko kumenyesha abari aho ko muri kahise intara ya Muramvya yari umurwa mukuru w’Intwaro ya Cami. Akaba yagiriyeko asaba Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo imico kama, ko bobashigikira mu gusanura no guteza imbere ibibanza ndangakaranga n’ivyiratiro biri muriyo ntara, mu ntumbero yo gukangurira bamukerarugendo kugendera iyo ntara no kumenya ivyiza birangwa muriyo.

Mw’ijambo ryiwe nyakubahwa Umushikiranganji ajejejwe iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa Afirika y’Ubuseruko, Urwaruka , Inkino n’Imico kama yamenyesheje abaraho ko Umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu ari i ntumbero yatanzwe na Nyen’Icubahiro Umukuru w’Igihugu cacu ciza c’Uburundi Evariste Ndayishimiye, aho amaze gusuzuma neza ingene imirimo y’urwaruka irangurwa haba mu vy’iterambere , mu nkino , mu mico kama eka mbere no mu bindi bisata bigize ubuzima bw’igihugu , hari abadashikirwa biturutse ko imirimo mweniyo usanga akeshi irangurwa mu bisagara, maze ugasanga hari urwaruka rufise impano zitandukanye rwabuze aho ruziserurira. Ni muriyo ntumbero yo gushigikira no gukurikirana kumusi kumusi ibikorwa vy’urwaruka uhereye kurwego rw’umutumba kuduga ku ma komine, mu ntara eka mbere kugeza kurwego rw’igihugu ubushikiranganji muvyo bujejwe harimwo urwaruka bugiye kubandanya burangura imirimo yabwo uhereye ku mutumba kuduga.

Mu ntumbero yo kworohereza abakozi baserukira ubushikinganji mu ntara, Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo ugwaruka Amb. Ezéchiel Nibigira afadikanije na Buramatari w’intara ya Muramvya ari nayo icogikorwa cogushikiriza abakozi mu ntara cahereye iwe, yaciye ashikiriza ibikoresho vyo mu biro bigizwe n’imashini Nyabwonko, iyogufotora no gusohora impapuro, n’ibindi n’ibindi, umupfasoni Marie Goreth Kanyange ari nawe aserukira Ubushikiranganji mu ntaraya Muranvya.

Mu gusozera ivyo Birori , umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo inkino, Ambasadeur Ezéchiel  Nibigira afadikanije na Buramatari , baciye bashikiriza ubushimwe urwaruka rwahiganywe mu gusiganwa kumetero : 100,200, 400, 800, 1500, 3000  n’ibihumbi  5000. Urwo rwaruka rugizwe n’imiyabaga y’abasore n’abigeme rukaba rwari rwahiganywe ruserukira amakomine yose agize intara ya Muramvya. Ayo makomine nayo akaba yarusharushanijanye uku gukurikira :Iyambere yabaye komine Muramvya ; iyakabiri komine Mbuye ; iyagatatu komine Rutegama. Nyakubahwa umushikiranganji akaba yipfurije urwo rwaruka kubandanya rutera imbere nk’umuzinga maze ruze ruserukire igihugu  mu makungu nk’aba Francine Niyonsaba,Venuste Niyongabo n’abandi.

Umwanditsi, Rosette IRAMBONA.

 

 

 

 

 

A propos administrateur

Voir Aussi

Atelier de sensibilisation des acteurs culturels sur les missions et le fonctionnement de la Maison de la Culture

Le Ministère des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

error: Content is protected !!